Regulamin

„WARSZTATY Z JOGĄ I COACHINGIEM ZDROWIA”

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POZA GRANICAMI POLSKI

 

I. DEFINICJE

 1. Kupujący – Klient, usługobiorca, konsument, który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę zakupu usługi za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Produkt – przedmiot umowy sprzedaży stanowiący usługę Warsztaty z Jogą i Coachingiem Zdrowia.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Strona – strona internetowa www.intheflow.pl oraz wszystkie znajdujące się na niej treści.
 5. Uczestnik – osoba biorąca udział w Warsztatach stanowiących Produkt będąca Kupującym lub osobą na rzecz której Kupujący nabył Produkt.
 6. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Usługodawcą na odległość, za pośrednictwem strony internetowej lub innych źródeł porozumiewania się na odległość, na podstawie danych zawartych na Stronie.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym będącym konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Usługodawca – Sprzedający – ICOACH IZABELA KRAWCZYK, ul. Bohdanowicza 21/62, 02-127 Warszawa (NIP 1251348787, REGON 141332856) – dostawca Produktu, który zawarł lub zamierza zawrzeć z Kupującym umowę, której przedmiotem jest Produkt.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji przez Usługodawcę Warsztatów stanowiących Produkt, które odbywają się poza granicami Polski, a także zasady uczestnictwa w tych warsztatach przez Uczestników.
 2. Każdy Kupujący, jak również Uczestnik Warsztatów stanowiących Produkt zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Warsztaty z Jogą i Coachingiem Zdrowia stanowią zajęcia edukacyjno-rozwojowe o tematyce zgodnej z opisem zawartym na Stronie.
 4. Ilość miejsc dla Uczestników Warsztatów stanowiących Produkt jest ograniczona, przy czym decydująca jest kolejność wniesienia depozytu na poczet dokonanej rezerwacji miejsca.  W przypadku wyczerpania limitu miejsc depozyt wniesiony po wyczerpaniu limitu zostanie niezwłocznie zwrócony na rachunek, z którego został wpłacony.
 5. Uczestnikiem Warsztatów stanowiących Produkt może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niespełniające powyższych wymagań, celem udziału w warsztatach, muszą przed podpisaniem umowy przedstawić pisemną zgodę ich prawnych opiekunów lub uczestniczyć w warsztatach pod nadzorem prawnego opiekuna, który traktowany jest jako odrębny Uczestnik.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach stanowiących Produkt jest uprzednie zgłoszenie rezerwacji miejsca oraz zapłata pełnej kwoty za Produkt w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z opisem zawartym na Stronie.
 7. Uczestnik otrzyma potwierdzenie dokonania rezerwacji miejsca w Warsztatach stanowiących Produkt po dokonaniu rezerwacji i wpłacie depozytu, o którym mowa w pkt. 4 tego paragrafu. Potwierdzenie zostanie wysłane przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Uczestnika w trakcie składania zamówienia. W ten sam sposób będą dokonywane potwierdzenia płatności dokonywanych na poczet ceny za Produkt. Uczestnicy, którzy nie otrzymali potwierdzenia dokonania rezerwacji miejsca lub płatności za Produkt,  a spełnili powyższe warunki, powinni niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.
 8. Uczestnicy, którzy nie mogą dokonać rezerwacji miejsca w Warsztatach z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc dla Uczestników, mogą zostać wpisani na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji któregoś z Uczestników Warsztatów, jego miejsce zostanie zaproponowane osobie z listy rezerwowej, według kolejności zgłoszenia.
 9. Cena Warsztatów zawiera:

a) zajęcia edukacyjno-rozwojowe zgodne z opisem na Stronie;

b) zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych przez cały okres trwania warsztatów. Istnieje możliwość dopłaty do pokoju 1-osobowego na warunkach określonych na Stronie;

c) wyżywienie, zgodnie z opisem na stronie;

d) materiały edukacyjne oraz akcesoria niezbędne do wykonywania ćwiczeń;

e) całodobową dyspozycyjność Usługodawcy  na Warsztatach stanowiących Produkt.

10. Termin płatności depozytu, jak również pełnej ceny za Warsztaty wskazany jest na Stronie. W przypadku nie uiszczenia pełnej kwoty ceny za Warsztaty w terminie wskazanym na Stronie Kupujący zostanie wezwany do uiszczenia ceny ze wskazaniem mu dodatkowego 3-dniowego terminu płatności. Nieuiszczenie ceny w wyznaczonym dodatkowo terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach (odstąpienie od umowy), zastosowanie ma przepis ust. 12 poniżej.

11. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Warsztatach oraz wyznaczyć inną osobę na zwolnione przez siebie miejsce bez dodatkowych kosztów, pod warunkiem spełniania przez wskazaną osobę wymogów stawianych Uczestnikom w niniejszym Regulaminie. Wyznaczona osoba powinna potwierdzić chęć wzięcia udziału w Warsztatach oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu. Cena za Produkt uiszczona przez rezygnującego Uczestnika zostanie wówczas zaksięgowana na poczet uczestnictwa w Warsztatach wyznaczonej przez niego osoby.

12. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Warsztatów stanowiących Produkt (z wyłączeniem sytuacji w której wyznaczy innego Uczestnika zgodnie z pkt 11 powyżej), Uczestnikowi ani Kupującemu nie przysługuje zwrot kwoty depozytu, który jest zaliczany na poczet odstępnego od umowy przysługującego Usługodawcy w wysokości wpłaconego depozytu. W przypadku ofert promocyjnych, przewidujących jednorazową płatność całości ceny, rezygnacja z Warsztatów jest równoznaczna z utratą kwoty równej depozytowi, w tej samej wysokości dla wszystkich uczestników.

13. W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach zgłoszonej Usługodawcy w terminie przypadającym krócej niż na 31 dni przed datą warsztatów, jak również w przypadku niestawienia się przez Uczestnika na Warsztatach, Kupującemu ani Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot zapłaconej ceny.

14. Jeżeli Usługodawca zobowiązany jest do zwrotu ceny, zwrot kwoty nastąpi w takiej samej formie w jakiej dokonana była jej zapłata, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

15. Przekazanie informacji o rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach należy zgłosić Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres email: intheflow.wyjazdy@gmail.com, ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej na zwolnione miejsce (w przypadku jej wyznaczenia) lub wezwaniem do zwrotu uiszczonej ceny.

16. Usługodawca potwierdza otrzymanie rezygnacji. Uczestnicy, którzy pomimo prawidłowego zgłoszenia rezygnacji nie otrzymali potwierdzenia, powinni niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.

17. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za możliwość zachorowania przez Uczestnika w trakcie trwania Warsztatów na różnego rodzaju choroby, w przypadku warsztatów organizowanych w krajach tropikalnych – również za choroby tropikalne. Uczestnik, akceptując regulamin, potwierdza, że rozumie ryzyko i zapoznał się ze środkami zapobiegania chorobom. Wszelkie szczepienia i środki zapobiegawcze (w tym ubezpieczenie zdrowotne) dokonywane są na wyłączny koszt i odpowiedzialność Uczestnika.

18. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku konieczności przełożenia Warsztatów na inny termin z przyczyn od niego niezależnych stanowiących siłę wyższą, za które uznaje się w tym przypadku chorobę Usługodawcy lub osoby prowadzącej warsztat.. Usługodawca  zobowiązuje się do zwrotu kwoty wpłaconej przez Kupującego (włącznie z depozytem), jeśli Uczestnik nie może wziąć udziału w Warsztatach w nowo ustalonym terminie. Przekazanie informacji o rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach należy zgłosić Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres intheflow.wyjazdy@gmail.com, z wezwaniem do zwrotu uiszczonej ceny.

19. Usługodawca nie może zagwarantować Kupującemu zwrotu wpłaconych pieniędzy w mało prawdopodobnych przypadkach katastrofy naturalnej, wojny czy innych sytuacjach będących poza jego kontrolą. Aby uniknąć utraty pieniędzy, Usługodawca sugeruje wykupienie polisy ubezpieczeniowej, która obejmuje swoim zakresem takie sytuacje.

20. W żadnym wypadku, chyba, że  Warsztaty nie odbędą się z winy umyślnej Usługodawcy, nie jest on odpowiedzialny za szkodę związaną z poniesieniem przez Kupującego lub Uczestnika kosztów dojazdu na warsztaty, w tym kosztów anulowania biletu lotniczego lub zmiany terminów lotu. Kupujący/Uczestnik powinien we własnym zakresie wykupić ubezpieczenie lotu, tak aby w razie odwołania lub przełożenia warsztatów stanowiących Produkt  na inny termin odzyskać koszty biletów lotniczych.

21. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego oraz osoby, które przeżyły kryzys emocjonalny lub cierpią na inne problemy emocjonalne, powinny skonsultować decyzję o udziale w Warsztatach stanowiących Produkt  z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą.

22. Uczestnik powinien wykupić we własnym zakresie polisę ubezpieczeniową obejmującą leczenie medyczne i ewentualne choroby przewlekłe.

23. Warsztaty stanowiące Produkt organizowane są przez ICOACH IZABELA KRAWCZYK, ul. Bohdanowicza 21/62, 02-127 Warszawa (NIP 1251348787, REGON 141332856), zaś płatności na poczet Produktu realizowane są przelewem bankowym na rachunek nr: 62 1140 2004 0000 3102 7763 3568

 

III. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.
 2. Kupujący dokonuje zakupu według cen w chwili składania zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Zmiany te wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronie i nie dotyczą umów zawartych przed ich wejściem w życie.
 3. Usługodawca umożliwia uiszczenie ceny sprzedaży na jeden, kilka lub wszystkie z następujących sposobów:

a) przelewem, na numer konta bankowego Usługodawcy – wówczas realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na koncie Usługodawcy kwoty stanowiącej całkowitą cenę sprzedaży złożonego zamówienia

b) gotówką, osobiście w siedzibie Usługodawcy.

4. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o wystawienie faktury, podając dane podmiotu, na rzecz którego faktura ma zostać wystawiona. Kupujący może wyrazić zgodę na dostarczenie faktury na wskazany adres poczty elektronicznej bądź zażądać jej wysłania pocztą tradycyjną na wskazany adres korespondencyjny.

 

IV. PRAWA KONSUMENTA

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku dokonania skutecznego odstąpienia umowę uważa się za niezawartą.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, tj. wysłał informację o przyjęciu zamówienia, oferta przestaje obowiązywać.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

V. PRAWA AUTORSKIE

 1. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych strony, oraz treści na niej zamieszczonych, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują Usługodawcy.

Kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań strony www.intheflow.pl lub jej elementów,  stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej, pisemnej zgody Usługodawcy, stanowi naruszenie jego praw autorskich majątkowych.